@BizKwadraat on Twitter

BizKwadraat is er voor Zoetermeer

stadhuis

Burgerinitiatieven zijn er in allerlei vormen en maten. Sommige worden door één persoon gerund, andere zijn professionele organisaties met vele medewerkers, zowel betaalde krachten als vrijwilligers. Eén ding hebben ze met elkaar gemeen, zij zetten zich allemaal in om de samenleving te ondersteunen, te verfraaien en te verrijken. Ze werken voor het algemeen belang, voor ons allemaal. BizKwadraat biedt een platform voor de BI's die zich specifiek richten op de lokale gemeenschap, op Zoetermeer.

Door de burgerinitiatieven onderling te verbinden en ook zichtbaar te maken naar de gemeente en het bedrijfsleven, helpt BizKwadraat ze meer te bereiken. Uitwisseling van kennis en ervaring speelt daarbij een grote rol.

Waarom?

Onze samenleving verandert. Waar voorheen veel taken en verantwoordelijkheden rondom openbare ruimte, zorg, welzijn & wonen en andere domeinen waren geborgd in de verzorgingsstaat, wordt nu meer verwacht van burgers zelf. Er zijn al veel initiatieven in Zoetermeer. Waar het initiatieven betreft die zich afspelen in het publieke domein krijgt de overheid een andere rol en ontstaan er nieuwe verhoudingen in en met de samenleving. Raadsleden participeren in de samenleving, en kunnen slimme en innovatieve initiatieven verbinden tot effectieve combinaties. Zo wordt burgerkracht in Zoetermeer zichtbaar en krijgt het een blijvende plaats in onze lokale samenleving.

Wie zijn wij?

BizKwadraat is een open netwerk van betrokken burgers, initiatiefnemers, creatieve en maatschappelijke ondernemers. Gericht op het verbinden van (innovatieve) initiatieven tot slimme combinaties, en op het verduurzamen van die initiatieven.

Hoe?

BizKwadraat nodigt Zoetermeerse burgerinitiatieven uit om kennis te maken met de raadsleden. We streven naar een goede verdeling van initiatieven over verschillende beleidsvelden. De eerste ontmoeting van initiatiefnemers en raadsleden heeft inmiddels plaatsgevonden en was een succes. Het evenement werd georganiseerd door BizKwadraat in samenwerking met de raad/griffie. BizKwadraat zoekt nieuwe, passende en enthousiasmerende werkvormen om verdere kennismaking, ontmoeting, (koppelen van) netwerken ed. een goede invulling te geven. Mogelijke vervolgactiviteiten kunnen t.z.t zijn: het organiseren van een tour voor raadsleden en belangstellenden langs zichtbare resultaten van burgerinitiatieven en een vorm van beursvloer of congres. E.e.a. wordt ook bepaald n.a.v. van deze eerste ontmoeting en is afhankelijk van beschikbare financiële fondsen.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons mailen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren!